Vũng Tàu – 1967

Một số hình ảnh Vũng Tàu năm 1967 được chụp bởi Bruce Tremellen. Nguồn sưu tầm flickr manhhai

[flickr id=”15778710349″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”15778693889″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”15778710679″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”15778710159″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”15778694039″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”15778693859″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”15778710479″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”15963984672″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”15963950302″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”15963984922″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”15963950062″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”15963984932″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”15778693669″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”15963967762″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”15962713031″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”15963985242″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”15963984552″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”15962713521″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”15963950312″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”15963967472″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”15963967182″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”15962713271″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”15963967662″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”15963967452″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”15778693879″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”15963967172″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”15962713261″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”15962713421″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”15963985522″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”15962712951″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”15778693719″ thumbnail=”medium” align=”none”]

Prev Hội An cuối 11.2014
Next Bánh ướt Ninh Hòa

Comments are closed.