Tag:colour

Màu đỏ trong ảnh đường phố

Một số hình ảnh sưu tầm về yếu tố màu đỏ trong ảnh đường phố. [flickr id=”8519034510″ thumbnail=”medium” align=”left”] Photo Credit: Tomasz Kulbowski   [flickr id=”11988760514″ thumbnail=”medium” align=”left”] Pin It Photo Credit: Camelot98     [flickr id=”13845144634″ thumbnail=”medium” align=”left”] Pin It Photo Credit: Toshihiro Oshima     [flickr id=”1124750994″ thumbnail=”medium” align=”left”] Photo Credit: Irq506   [flickr id=”5419409″ thumbnail=”medium” align=”left”] Photo Credit: Kevin Meredith   [flickr id=”8475073431″ thumbnail=”medium” align=”left”] Pin It Photo Credit: Dido Mihajlov     [flickr id=”2065627208″ thumbnail=”medium” align=”left”] […]

Continue Reading