Putin tham gia văn nghệ 20.11

Putin tuy đau chân vẫn cố gắng tham gia đồng diễn văn nghệ với lớp chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11

[flickr id=”15205778023″ thumbnail=”medium” align=”center”]
[flickr id=”15205232004″ thumbnail=”medium” align=”center”]
[flickr id=”15823321421″ thumbnail=”medium” align=”center”]
[flickr id=”15823317331″ thumbnail=”medium” align=”center”]
[flickr id=”15823319971″ thumbnail=”medium” align=”center”]
[flickr id=”15639388079″ thumbnail=”medium” align=”center”]
[flickr id=”15205236124″ thumbnail=”medium” align=”center”]
[flickr id=”15801556496″ thumbnail=”medium” align=”center”]
[flickr id=”15639786688″ thumbnail=”medium” align=”center”]
[flickr id=”15639785528″ thumbnail=”medium” align=”center”]
[flickr id=”15205228744″ thumbnail=”medium” align=”center”]
[flickr id=”15826754222″ thumbnail=”medium” align=”center”]
[flickr id=”15205767673″ thumbnail=”medium” align=”center”]
[flickr id=”15639773688″ thumbnail=”medium” align=”center”]
[flickr id=”15825192645″ thumbnail=”medium” align=”center”]
[flickr id=”15826746012″ thumbnail=”medium” align=”center”]
[flickr id=”15826739702″ thumbnail=”medium” align=”center”]
[flickr id=”15639773688″ thumbnail=”medium” align=”center”]
[flickr id=”15639772868″ thumbnail=”medium” align=”center”]
[flickr id=”15640341600″ thumbnail=”medium” align=”center”]
[flickr id=”15826737682″ thumbnail=”medium” align=”center”]
[flickr id=”15825182655″ thumbnail=”medium” align=”center”]
[flickr id=”15823294811″ thumbnail=”medium” align=”center”]
[flickr id=”15639365489″ thumbnail=”medium” align=”center”]
[flickr id=”15205748683″ thumbnail=”medium” align=”center”]
[flickr id=”15826736182″ thumbnail=”medium” align=”center”]
[flickr id=”15826740942″ thumbnail=”medium” align=”center”]
[flickr id=”15639363939″ thumbnail=”medium” align=”center”]
[flickr id=”15205208494″ thumbnail=”medium” align=”center”]
[flickr id=”15205207324″ thumbnail=”medium” align=”center”]
[flickr id=”15801527706″ thumbnail=”medium” align=”center”]
[flickr id=”15823289381″ thumbnail=”medium” align=”center”]
[flickr id=”15639758648″ thumbnail=”medium” align=”center”]
[flickr id=”15639759508″ thumbnail=”medium” align=”center”]
[flickr id=”15640328280″ thumbnail=”medium” align=”center”]
[flickr id=”15801523806″ thumbnail=”medium” align=”center”]
[flickr id=”15639757548″ thumbnail=”medium” align=”center”]
   [flickr id=”15640002117″ thumbnail=”medium” align=”center”]
[flickr id=”15640324000″ thumbnail=”medium” align=”center”]
[flickr id=”15639997747″ thumbnail=”medium” align=”center”]
[flickr id=”15823284061″ thumbnail=”medium” align=”center”]
[flickr id=”15823282011″ thumbnail=”medium” align=”center”]

Prev Cảng cá Vĩnh Trường
Next Hội An cuối 11.2014

Comments are closed.