Màu đỏ trong ảnh đường phố

Một số hình ảnh sưu tầm về yếu tố màu đỏ trong ảnh đường phố.

[flickr id=”8519034510″ thumbnail=”medium” align=”left”]

Photo Credit: Tomasz Kulbowski

 

[flickr id=”11988760514″ thumbnail=”medium” align=”left”]

Photo Credit: Camelot98

 

 

[flickr id=”13845144634″ thumbnail=”medium” align=”left”]

Photo Credit: Toshihiro Oshima

 

 

[flickr id=”1124750994″ thumbnail=”medium” align=”left”]

Photo Credit: Irq506

 

[flickr id=”5419409″ thumbnail=”medium” align=”left”]

Photo Credit: Kevin Meredith

 

[flickr id=”8475073431″ thumbnail=”medium” align=”left”]

Photo Credit: Dido Mihajlov

 

 

[flickr id=”2065627208″ thumbnail=”medium” align=”left”]

Photo Credit: Paco Alcantara

 

[flickr id=”2842280388″ thumbnail=”medium” align=”left”]

Photo Credit: Irq506

 

[flickr id=”12030354816″ thumbnail=”medium” align=”left”]

Photo Credit: Gustavo Gomes

 

[flickr id=”6290257093″ thumbnail=”medium” align=”left”]

Photo Credit: Jawdoc

 

[flickr id=”9234212378″ thumbnail=”medium” align=”left”]

Photo Credit: Klaus

 

[flickr id=”8979142620″ thumbnail=”medium” align=”left”]

Photo Credit: Mohammad Moniruzzaman

 

[flickr id=”11104846513″ thumbnail=”medium” align=”left”]

Photo Credit: Mr.Ed

 

[flickr id=”8424257150″ thumbnail=”medium” align=”left”]

Photo Credit: Christos SP

 

[flickr id=”8520037997″ thumbnail=”medium” align=”left”]

Photo Credit: Brendan Ó Sé

 

[flickr id=”92205954″ thumbnail=”medium” align=”left”]

Photo Credit: Todd Klassy

 

[flickr id=”5967035453″ thumbnail=”medium” align=”left”]

Photo Credit: Jianwei Yang

 

[flickr id=”5605321348″ thumbnail=”medium” align=”left”]

Photo Credit: Jianwei Yang

 

 

[flickr id=”8758593308″ thumbnail=”medium” align=”left”]

Photo Credit: Gezimania

 

 

[flickr id=”10302466815″ thumbnail=”medium” align=”left”]

Photo Credit: Losy

 

 

[flickr id=”7135222301″ thumbnail=”medium” align=”left”]

Photo Credit: Stefano Scarselli

 

[flickr id=”13918786758″ thumbnail=”medium” align=”left”]

Photo Credit: TAVEPONG PRATOOMW

 

[flickr id=”279803118″ thumbnail=”medium” align=”left”]

Photo Credit: Scott

 

 

[flickr id=”6346061847″ thumbnail=”medium” align=”left”]

Photo Credit: Sharon Wish

 

 

[flickr id=”7591475872″ thumbnail=”medium” align=”left”]

Photo Credit: Oscar Palomares

 

[flickr id=”7240988654″ thumbnail=”medium” align=”left”]

Photo Credit: Todd Gross

 

 

[flickr id=”4274205566″ thumbnail=”medium” align=”left”]

Photo Credit: Lukas Vasilikos

 

[flickr id=”13898530625″ thumbnail=”medium” align=”left”]

Photo Credit: Nina’s clicks

 

 

[flickr id=”9311976056″ thumbnail=”medium” align=”left”]

Photo Credit: Paul Pride

 

 

[flickr id=”8402858131″ thumbnail=”medium” align=”left”]

Photo Credit: Yutaka Nakamura

 

[flickr id=”9855399393″ thumbnail=”medium” align=”left”]

Photo Credit: Maula Jat

 

 

[flickr id=”6926718756″ thumbnail=”medium” align=”left”]

Photo Credit: Swapnil Jedhe

 

[flickr id=”10365962344″ thumbnail=”medium” align=”left”]

Photo Credit: Biswajit Kumar

 

[flickr id=”7706460586″ thumbnail=”medium” align=”left”]

Photo Credit: Hernán Zagordo

 

 

[flickr id=”7922613348″ thumbnail=”medium” align=”left”]

Photo Credit: Mohammad Moniruzzaman

 

[flickr id=”42696997″ thumbnail=”medium” align=”left”]

Photo Credit: Lee Wei-I

 

[flickr id=”2801550443″ thumbnail=”medium” align=”left”]

Photo Credit: Cold Sushi

(Nguồn: 123clicks)

Prev Cụ Thu & bà Mai
Next Street photography with Rupert Vandervell

Comments are closed.