Chợ Tết Nha Trang 1964-1965

Một bộ ảnh khá thú vị về Chợ Tết Nha Trang những năm 1964 – 1965 được chia sẻ trên flickr Manhhai

Ảnh do Warren G. Reed chụp, ông là Tổng Thanh tra Vùng III Chiến thuật trong các năm 1964-65
source: Warren G. Reed Collection – Vietnam Center and Archive

[flickr id=”11938744134″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”11938743784″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”11938235155″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”11938234905″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”11938540633″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”11938235115″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”11938235125″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”11938234925″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”11938235415″ thumbnail=”medium” align=”none”]

Prev RIO 1 Year old
Next 2 hours with [S] & [A]

Comments are closed.