Bộ ảnh bầu trời đêm Đà Nẵng qua ống kính của GienKhan

Cũng muốn thử thể loại này thử nhưng mà thấy kì công quá nên chưa dám chơi :(

Flickr | Facebook

[flickr id=”8716010627″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”8920919085″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”8700864338″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”8434142191″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”8278739075″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”8670529128″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”8681738863″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”8089393808″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”7572943394″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”9497197057″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”7578979316″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”7579075308″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”8974969352″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”7572142276″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”7579123614″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”7162564866″ thumbnail=”medium” align=”none”]

Prev Nem cuốn
Next Ảnh chụp với Holga 135Tim

Comments are closed.