Viết linh ta linh tinh trên cho vui nhà vui cửa.

Daddy viết cho Min

Nha Trang: Ăn gì? Uống ở đâu?

~~~ Hình chụp cho tụi nhỏ! ~~~