Ảnh film về Việt Nam của Sergey Neamoscou

Tình cờ thấy bạn Neamoscou trên flickr, chụp với máy Pentax Super A, film kodachrome outdate :D

t h e t r a i n h a s s a i l e d

t r a f f i c

b i g t i m e

t r a s i m e n o

u r b a n s t r i  n g s

o n t h e b r i d g e

h a l o n g b a y

д в и ж е н и е

p o r t r a i t o f p o w e r

f r e e d o m i s t h e g r e a t e s t w e a l t h

c o m m u n i s m

с к о р о с т ь

Xem thêm trên flickr của Neamoscou [Flickr][Tumblr]

Prev Con người Hà Giang & Tây Bắc | Jet Huỳnh
Next Street Hunter

Comments are closed.