Aarhus, Đan Mạch | 1 thời để nhớ

Mới đó cũng đã 2 năm rồi, cứ lâu lâu lại lôi hình ra coi và nhớ rồi tiếc vì chụp hình ít quá và chụp xấu quá hiuhiu. Sau này nhất định phải quay lại thêm lần nữa.

[flickr id=”13593555883″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”13593551793″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”13593892304″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”13593543883″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”13593874284″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”13593505245″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”13593865404″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”13593519833″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”13593756554″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”13593847014″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”13593503263″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”13593528993″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”13593850094″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”13593501583″ thumbnail=”medium” align=”none”]
[flickr id=”13593462115″ thumbnail=”medium” align=”none”]

Prev Bánh Ướt Tám Thao
Next Street Photography gear with Jesse Acosta

Comments are closed.