Tag:Vũng Tàu 1967

Vũng Tàu – 1967

Một số hình ảnh Vũng Tàu năm 1967 được chụp bởi Bruce Tremellen. Nguồn sưu tầm flickr manhhai [flickr id=”15778710349″ thumbnail=”medium” align=”none”] [flickr id=”15778693889″ thumbnail=”medium” align=”none”] [flickr id=”15778710679″ thumbnail=”medium” align=”none”] [flickr id=”15778710159″ thumbnail=”medium” align=”none”] [flickr id=”15778694039″ thumbnail=”medium” align=”none”] [flickr id=”15778693859″ thumbnail=”medium” align=”none”] [flickr id=”15778710479″ thumbnail=”medium” align=”none”] [flickr id=”15963984672″ thumbnail=”medium” align=”none”] [flickr id=”15963950302″ thumbnail=”medium” align=”none”] [flickr id=”15963984922″ thumbnail=”medium” align=”none”] [flickr id=”15963950062″ thumbnail=”medium” align=”none”] [flickr id=”15963984932″ thumbnail=”medium” align=”none”] [flickr id=”15778693669″ thumbnail=”medium” align=”none”] [flickr id=”15963967762″ thumbnail=”medium” align=”none”] [flickr id=”15962713031″ thumbnail=”medium” align=”none”] [flickr id=”15963985242″ […]

Continue Reading