Đà Lạt xưa

Bộ ảnh sưu tầm về Đà Lạt xưa trên Flickr.

Đà Lạt 1970 – Khách sạn Palace

Dalat 1970 - Palace Hotel

Đà Lạt 1970 – Chùa Linh Sơn

DALAT 1970 - Linh Sơn Pagoda

Đà Lạt 1970 – Chợ Đà Lạt

Dalat Market - 1970

Chợ Đà Lạt

Dalat Maket - Rear view

Đà Lạt 1961

Dalat street scene 1961

Đà Lạt 1970

Dalat street scene 1970

Đà Lạt 1965

Street scene, Dalat 1965

Street scene, Dalat

Street scene, Dalat.

Dalat Hotel

Street scene, Dalat.

Truck gardens, Dalat

The Grand Lake, Dalat

Dalat villa

Market, Dalat

Montagnards, Dalat

Montagnard village

DALAT - La Gare

DALAT 1967 - Movie Theater

Trung học Yersin Đà Lạt

Dalat - Lien Khuong Airfield

Aerial shot of downtown Dalat 1967

Dalat

Postcard of the Ho Xuan Huong - Dalat

Prev A New Cay
Next Bánh Bèo Bé Năm

Comments are closed.